Pristupna radio tačka FUA-COMP

Povezivanje na nadzorni softver LSR-145 ili alarmni uređaj
AE100-A moguće kroz LAN ili WAN (VPN) veze
Podržava glavne tipove prenosa kao što su FFSK ili DMR

Kategorija: