Osnovna namena sistema za uzbunjivanje je da vrši nadzor nad potencijalnim opasnostima koje mogu ugroziti stanovništvo na određenoj teritoriji, i da, na osnovu prikupljenih informacija i podataka, vrši obaveštavanje javnosti o nastanku i prestanku opasnosti, a ako ima potrebe, da izvrši opšte, delimično ili selektivno uzbunjivanje stanovništva na ugroženoj teritoriji.Oprema koja čini sistem za uzbunjivanje se može podeliti na sledeće funkcionalne celine:Podsistem za daljinsko aktiviranje sirena, koji se sastoji od:

– Centralnog uređaja
– Uređaja podcentra
– Perifernog uređaja

Podsistem, kao celina, obezbeđuje daljinsko aktiviranje elektronskih alarmnih sirena i nadzor nad radom sistema u celini.

Elektronska alarmna sirena je izvršni elemenat sistema koji, pored osnovne funkcije – emitovanje odgovarajućeg znaka uzbune, obezbeđuje i mogućnost emitovanja govorne poruke (iz centra, ili lokalno).

Sistem besprekidnog napajanja, koji obezbeđuje funkcionisanje sistema u vanrednim prilikama i otežanim uslovima, kada ne postoji napajanje iz mreže, zbog lokalnog kvara ili generalnog ispada elektroenergetskog sistema.

sistem uzbune
Obrenovac