Prvi korak za izgradnju sistema za uzbunjivanje je izrada akustičke studije, a izgradnja i održavanje sistema za uzbunjivanje je po zakonu u lokalnoj nadležnosti gradova i opština u Srbiji.

Akustička studija služi za za planiranje i mapiranje sirena na teritoriji i izradu specifikacija za dalje korake nabavke i izgradnje sistema za uzbunjivanje.

Pri planiranju rasporeda sirena, pored ostalih parametara o kojima se mora voditi računa, bitnu ulogu igra potrebni nivo zvuka. Na užem području grada jedino je opravdano postavljati pneumatske sirene jer korekcije nivoa zvuka koje se unose zbog visine zgrada i jačine buke su tako velike da bi domet električnih sirena bio izvanredno mali, a samim tim mreža po kojoj se one raspoređuju vrlo gusta. Izvan gradskog područja naprotiv jake, ali i vrlo skupe, pneumatske sirene treba zameniti električnim, pošto one po pravilu zadovoljavaju postavljene uslove.

Sistem uzbunjivanja, rešen električnim sirenama, zavisi od obezbeđenog napajanja električnom energijom, dok pneumatske sirene rade samostalno i autonomne su. Međutim, manji domet električnih sirena nameće i njihov veći broj, a samim tim i sistem za povezivanje i upravljanje postaje složeniji i skuplji.

Takođe je bitan i uticaj saobraćajne buke. Spektar saobraćajne buke u proseku je takav da se teorijskom analizom može ustanoviti da će zvuk sirene, čija je frekfencija oko 400Hz, biti maskiran tek ako je nivo saobraćajne buke, izražen u dB(A), za 7 dB viši od nivoa zvuka sirene.

Veoma bitan uticaj imaju vetar i drgi meterološki uslovi kao i zelene površine i konfiguracija terena. Poznavanje zavisnosti između prostiranja zvučnih talasa u slojevima blizu zemlje i meteroloških uslova, neophodan je uslov i podatak za pravilan raspored sirena, imajući u vidu da je vazdušna masa u stalnom kretanju i promenama tako da pritisak, temperatura, vlažnost i vetar nikada nisu stalni nego se menjaju u vremenu. Ako se radi o većim površinama sa visokim stablima, dodatno slabljenje zvuka iznosi na frekfencijama između 300 i 600 Hz oko 6 dB na svakih 100 metara nasada. Ukoliko je teren područja koje se uzbunjuje neravan, mora se uzeti u obzir vizuelni kontakt sa glavom sirene, i to pod relativno malim uglom u odnosu na horizontalnu ravan.

Više o uslugama koje nudi Tesla sistemi možete videti na stranici Usluge

Akustične sirene u gradu Negotinu
Negotin
Akustične sirene u Smederevu
Smederevo