Nacionalna strategija zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS“, broj 86 od 18.novembra 2011.) u strateškoj oblasti broj 2, u cilju broj 2, definiše potrebu reorganizovanja sistema osmatranja, ranog upozoravanja, obaveštavanja i uzbunjivanja.Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravlјanju vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS“, broj 87 od 13. novembra 2018.) članom 29. stav 1. tačka 8. propisuje da jedinica lokalne samouprave „izrađuje studiju pokrivenosti sistema za javno uzbunjivanje za svoju teritoriju (akustičku studiju) i stara se o održavanju, nabavci i postavlјanju akustičkih izvora (sirena) i ostale opreme u okviru jedinstvenog sistema za javno uzbunjivanje u Republici Srbiji“, članom 96. stav 2. „Nabavku, postavlјanje i održavanje sirena obezbeđuje jedinica lokalne samouprave, a vrši se u skladu sa procenom rizika, akustičkom studijom, tehničkim normativima i uputstvima za održavanje i drugim propisima i opštim aktima.“U mreži naselja (gradova), Smederevo je Prostornim planom Republike utvrđeno kao regionalni centar.Funkcionalno područje Smedereva obuhvata teritorije opština Smederevo, Smederevska Palanka i Velika Plana, sa približno 230.000 stanovnika.

Novi sistem za javno obaveštavanje i uzbunjivanje stanovništva i drugih subjekata sistema zaštite i spasavanja na teritoriji grada Smedereva

U cilju prevazilaženja nedostataka postejećeg sistema donesena je odluka da se uspostavi novi sistem za javno obaveštavanje i uzbunjivanje stanovništva i drugih subjekata sistema zaštite i spasavanja na teritoriji grada Smedereva.

Kao prvi korak Gradska uprava Smederevo realizovala je „Studiju akustičnosti za grad Smederevo“ 2017. godine, kojom je predložena izgradnja 18 elektronskih alarmnih sirena za adekvatno pokrivanje gradskog jezgra propisnaim signalom uzbune od najmanje 74 dB(C).

Raspored alarmnih stanica na terenu uslovljen je zahtevom Studije akustičnosti za teritoriju grada Smedereva, zatim uslovima smeštaja opreme alarmnih stanica, uslovima energetskog distributivnog napajanja i povoljnošču rešenja teleomunikacionih veza.

Nakon analize svih navedenih uslova, napravljen je predlog lokacija za postavljanje alarmnih stanica.

Smederevo sistemi za uzbunjivanje
Smederevo
Smederevo sistemi za uzbunjivanje
Smederevo